AGENDA INTERNET DAY 2022

Lễ kỷ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam
Internet Day 2022 chủ đề “Phát triển bền vững trong Hệ sinh thái Internet”

Bối cảnh lựa chọn chủ đề

– 25 năm ngày Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam (19/11/1997);
– Ngày 31/03/2022: Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quyết định số 411-QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm: Phát triển nhanh và bền vững;
– Tháng 05/2022: tại các phiên họp về “Một ASEAN số cho tất cả người dân” và phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo về “Xây dựng nền kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững“của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu kêu gọi đẩy mạnh hợp tác để tận dụng hiệu quả chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để xây dựng một ASEAN số bao trùm, phục vụ lợi ích toàn dân;
– Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự (CTNS) 2030 vì sự phát triển bền vững: Việt Nam đã quốc gia hóa CTNS 2030 của toàn cầu thành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết quốc tế về CTNS 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu PTBV của Việt Nam và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia;

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Giới thiệu về Internet Day