Ông Nguyễn Tuấn Huy

  • Ông Nguyễn Tuấn Huy

    Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đa Phương tiện và Giá trị gia tăng Mobifone – Tổng Công ty viễn thông Mobifone. Chức vụ từ 02/2015 trở về trước: Trưởng Phòng CNTT, nay là Ban CNTT Tổng công ty Viễn thông Mobifone

back to top