Bà Hà Thị Tú Phượng

mshathituphuongDiễn giả: bà Hà Thị Tú Phượng, Sáng lập viên và Giám đốc điều hành của
Công ty cổ phần METUB Việt Nam (METUB Network), mạng lưới
video và nhà sản xuất nội dung trên YouTube tại Việt Nam.

back to top